CODEX CoC

PREAMBUŁA
W ramach naszej działalności kierujemy się zasadą spolecznej odpowiedzialności. Te wiążące nas reguły postępowania (zwane dalej „Kodeksem Postępowania“ lub „CoC“) definiujemy pod względem warunków pracy, sprawiedliwości społecznej, transparentności, pełnej zaufania współpracy oraz dialogu. Treść Kodeksu odzwierciedla nasze wartości, które stanowią wspólne dobro. CoC zobowiązuje. Przedmiotem i celem działalności przedsiębiorstwa Schütte Betreuung GmbH jest społeczne i dobroczynne wspieranie, szczególnie osób z ograniczeniami w wykonywa- niu codziennych obowiązków poprzez zapewnienie im kompetentnej, fachowej opieki.
 
Społeczna odpowiedzialność kierownictwa firmy
Podstawę CoC stanowi wspólna, społeczna odpowiedzialność kierownictwa firmy. Oznacza to,
że przejmujemy pełną odpowiedzialność za nasze wyważone decyzje oraz działania, zarówno w sferze ekonomicznej, jak też społecznej.
W ramach naszych możliwości i obszarów działania dobrowolnie przyczyniamy się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju globalnego społeczeństwa, tam, gdzie jesteśmy obecni i aktywni. Kierujemy się przy tym ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi, szczególnie uczciwością i respektem wobec godności ludzkiej. Zakres obowiązywania Kodeksu
 
Zobowiązania wynikające z niniejszego Kodeksu Postępowania obowiązują w przedsiębiorstwie oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Holgera Schütte.
 
1 Przestrzeganie zasad
 
Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi krajów, w których
wykonujemy nasze zadania.
 
2 Uczciwość i podstawowe zasady przestrzegane przez kierownictwo firmy
 
Nasze działania zgodne są z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi, szczególnie uczciwością i respektem wobec godności ludzkiej, otwartością i równością bez względu na religię, światopogląd płeć, czy pochodzenie etniczne.
 
3 Nie uznajemy „pracy na czarno“, dumpingu płacowego, wykorzystywania i pozorowanego samozatrudnienia.
 
4 Wspieramy przejrzystość i moralność oraz odpowiedzialne kierowanie i kontrole w firmie.
 
5 Przestrzegamy zasad i przepisów prawa kartelowego i prawa konkurencji. W prowadzeniu firmy stosujemy uznane praktyki i zdrową konkurencję. Nie zawieramy umów z konkurentami w celu ustalania obowiązujących cen, ofert lub podziału rynku.
 
6 Przestrzegamy przepisów celnych, krajowych oraz dotyczących prawa pracy, które obowiązują na terenie kraju, gdzie prowadzimy naszą działalność. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania istniejących w firmie reguł.
 
7 Komunikacja
Jasno i wyraźnie przedstawiamy wymogi wynikające z CoC i ich wdrażanie wśród pracowników, klientów i innych zainteresowanych. Wszelkie dokumenty wystawiane są rzetelnie i odpowiednio przechowywane. Charakteryzujemy się wyczuciem i posiadamy zaufanie pracowników odnośnie wszystkich informacji dotyczących firmy. Przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych.
 
8 Ochrona prywatności: ochrona pracowników przed karami cielesnymi, prześladowaniem fizycznym, seksualnym, psychicznym oraz werbalnym. Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami Czas pracy: zachowanie dopuszczalnych norm
 
9 Zaangażowanie społeczne
Przyczyniamy się do społecznego i ekonomicznego rozwoju kraju i regionu, w których prowadzimy naszą działalność oraz wspieramy dobrowolne działania naszych pracowników.
 
10 Wdrażanie i realizacja
Dokładamy wszelkich starań, aby zasady i wartości zawarte w CoC zostały wdrożone i zrealizo – wane.
 
11 Nie przysługuje prawo do przekazywania wewnątrzzakładowych danych, tajemnic firmy oraz informacji podlegających ochronie, a dotyczących rynku i konkurencji.

 

Schütte Betreuung Zuhause gGmbH
24 godzinna opieka – usługi socjalne
Wilhelmstrasse 24
33175 Bad Lippspringe
Tel. + 49 (0) 5252 26 92 660
h-schuette@schuette-betreuung-zuhause.de

Preszes Zarzadu / Geschäftsführer Holger Schütte

Opieka 24 Schuette SP. z o.o.
Warszawska 14a/1
66-400 Gorzow Wielkopolski
Tel. +48 71 716 60 94, Preszes Zarzadu / Geschäftsführer Holger Schütte